Vielgovia - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb
  • Wyniki ostatniej kolejki:
  • KP Przecław - Zalew Stepnica 5:2
  • Hanza Goleniów - Orzeł Grzędzice 7:1
  • Zryw Kołbaskowo - Aquila Szczecin 2:8
  • Vielgovia Szczecin - OKS Center MD Goleniów 1:4
  • Znicz Niedźwiedź - Kasta Szczecin - Majowe 0:3
  • Arkonia II Szczecn - Wołczkowo - Bezrzecze 1:2
  • Sparta Skalin - Zjednoczeni Kobylanka 0:5
  •        

Logowanie

Najnowsza galeria

Vielgovia-Zryw Koł 01.09.2013
Ładowanie...

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 273, wczoraj: 324
ogółem: 1 216 344

statystyki szczegółowe

Buttony

Sport.pl

Statut OKS Vielgovia

 

Statut OKS Vielgovia został zarejestrowany 14 grudnia 2005 roku w Sądzie Rejestrowym w Szczecinie
STATUT OSIEDLOWEGO KLUBU SPORTOWEGO "VIELGOVIA-SZCZECIN"


Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1.Osiedlowy Klub Sportowy "VIELGOVIA-SZCZECIN" zwany dalej "Klubem" działa na mocy ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20, poz. 104 z późn. zm) oraz niniejszego statutu.

2.Klub jest stowarzyszeniem zrzeszającym mieszkańców osiedli z terenu dzielnicy Szczecin-Prawobrzeże, a w szczególności osiedli Wielgowo, Sławociesze i Zdunowo pragnących czynnie uprawiać sport oraz osoby pragnące wspierać działalność Klubu.

§2

1. Terenem działania Klubu jest Województwo Szczecińskie.
2. Siedzibą Klubu jest miasto Szczecin.

§3

Klub działa w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, a przede wszystkim na podstawie:
1) ustawy z 18.01.1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. nr 25, poz. 113 z późn. zm.),
2) ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. (Dz.U. nr 67, poz. 329, zm. Dz.U. z 1996r. nr 106, poz.496),
3) aktów prawa lokalnego, stanowionych w przedmiocie działania Klubu przez Radę Miejską miasta Szczecina.

§4

1. Godłem Klubu jest trójkąt równoramienny odwrócony szpicem w dół w kolorze zielono żółtym; w środku trójkąta centralnie jest umieszczona piłka w kolorze biało - czarnym; wokół piłki umieszczony jest napis o treści: VIELGOVIA (z lewej strony piłki) i SZCZECIN (z prawej strony piłki); pod piłką znajduje się data 1997; w prawym górnym rogu umieszczony jest herb Szczecina - głowa Gryfa w koronie.
2. Klub posługuje się pieczęcią o treści: Osiedlowy Klub Sportowy "VIELGOVIA-SZCZECIN";
3. Barwami Klubu są kolory: żółty (górna część stroju) i zielony (dolna część stroju).
4. Flaga Klubu ma kształt prostokąta w barwach klubowych, podzielonego w poziomie na cześć o barwie zielonej (dolną) i żółtej (górną) o wymiarach 80x160 cm z umieszczonym centralnie godłem Klubu.
5. Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§5

1. Klub może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy jego członków.


Rozdział 2. CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA KLUBU

§6

1. Celem Klubu jest uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym w formie stowarzyszenia kultury fizycznej, o którym mowa w art.6 ust. 1 i 2 pkt. 1) ustawy z 18.01.1996r. o kulturze fizycznej.
2. Klub realizuje swoje zadania statutowe poprzez:
   1) uczestniczenie w rywalizacji sportowej poprzez udział reprezentacji klubowej w zawodach i rozgrywkach sportowych,
   2) planowanie i organizowanie życia sportowego na terenie osiedla Wielgowo-Sławociesze- Zdunowo w oparciu o możliwości organizacyjne, obiektowe i sprzętowe Klubu oraz w oparciu o pomoc organizacyjną i materialną osób prawnych i fizycznych wspierających działalność Klubu,
   3) angażowanie do czynnego uprawiania sportu i rekreacji wszystkich chętnych mieszkańców osiedla wymienionego w pkt. 2),
   4) czynne uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na terenie miasta Szczecina i poza nim, jeśli wymagają tego ustalenia władz sportowych,
   5) organizowanie ogólnorozwojowych i treningowych zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą z terenu osiedla wymienionego w pkt. 2, mających zapewnić im prawidłowy rozwój fizyczny i umysłowy oraz przygotowanie do działalności zawodniczej w Klubie,
   6) włączenie się w gminny i wojewódzki program profilaktyki zdrowotnej,
   7) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości, w szczególności koleżeństwa, umiejętności działania w grupie, wzajemnej pomocy i uczciwości na bazie wychowania sportowego.

§7

Klub stale współpracuje z lokalnymi władzami samorządowymi, w szczególności zaś z Radą i Zarządem Osiedla Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo oraz innymi klubami sportowymi - stowarzyszeniami o zbliżonych celach statutowych.

§8

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swojej działalności Klub może zatrudniać pracowników.


Rozdział 3. CZŁONKOSTWO KLUBU, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU

§9

Klub zrzesza członków:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających.

§10

1.Członkami zwyczajnymi Klubu mogą zostać wszyscy chętni bez względu na wiek i płeć, mieszkańcy miasta Szczecina. Warunkiem uzyskania członkostwa Klubu jest:
1) złożenie pisemnej deklaracji przystąpienia do Klubu,
2) wniesienie wpisowego,
3) uzyskanie zgody Zarządu Klubu na wstąpienie do grona członków Klubu.
2.Osoby niepełnoletnie mogą zostać członkami zwyczajnymi Klubu po przedstawieniu pisemnej zgody swoich opiekunów prawnych (przedstawicieli ustawowych)

§11

Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo do:
1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy "Prawo o stowarzyszeniach",
2) zgłaszania propozycji i wniosków do statutowych władz Klubu,
3) uczestnictwa w imprezach i zawodach sportowych organizowanych przez Klub,
4) korzystania ze wszystkich obiektów i urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.

§12

Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne;
1) popierające statutowe cele działalności Klubu,
2) przyjęte przez Zarząd Klubu do grona członków wspierających,
3) deklarujące pomoc materialno-finansową na rzecz Klubu.

§13

Członkowie wspierający Klubu mają prawo do:
1)uczestnictwa bezpośredniego lub za pośrednictwem swych delegatów Walnych Zebraniach Klubu - z głosem doradczym.
2) zgłaszania wniosków i propozycji do statutowych władz Klubu,
3) korzystania ze wszystkich obiektów i urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.

§14

Do obowiązków członków Klubu należy:
1) czynny udział w realizacji statutowych zadań Klubu,
2) przestrzeganie Statutu Klubu i postanowień władz Klubu,
3) godne reprezentowanie barw klubu,
4) przestrzeganie zasad moralnych i etycznych godnych sportowca-amatora,
5) regularne płacenie składek członkowskich ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

§15

Członkostwo Klubu ustaje w wyniku:
1) dobrowolnej rezygnacji z członkostwa, zgłoszonej pisemnie Zarządowi Klubu,
2) skreślenia z listy członków Klubu, w trybie uchwały Zarządu Klubu w następujących przypadkach:
   a) umyślnego naruszenia zasad statutu,
   b) nie uczestniczenia w statutowej działalności Klubu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
3)rozwiązania Klubu.

Rozdział 4. WŁADZE KLUBU

§16

1. Władzami Klubu są:
   1) Walne Zebranie Klubu,
   2) Zarząd Klubu,
   3) Komisja Rewizyjna Klubu.
2. Kadencja władz Klubu trwa 2 lata. Wybór nowych władz Klubu następuje na Walnym Zebraniu Klubu w głosowaniu tajnym lub jawnym, zależnie od decyzji jaką w tej sprawie podejmie Walne Zebranie.
3. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia Statutu Klubu nie mówią inaczej.

§17

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Klubu. Walne Zebranie tworzą członkowie zwyczajni oraz wspierający, będący osobami fizycznymi. Walne Zebranie Klubu może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze jest obligatoryjnie zwoływane przez Zarząd Klubu co dwa lata, nie później niż do 45 dnia kalendarzowego 2 roku kadencji.
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze jest zwoływane przez Zarząd Klubu raz na rok, nie później niż do 45 dnia kalendarzowego danego roku kalendarzowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu jest zwoływane przez Zarząd Klubu w następujących przypadkach:
   1) z własnej inicjatywy, w przypadku zaistnienia ważnych okoliczności wymagających takiego zebrania,
   2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
   3) na wniosek 1/3 ogółu członków Klubu.
   5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w terminie miesiąca od złożenia pisemnego wniosku o jego zwołanie lub podjęcia uchwały w tej sprawie. Zebranie to obraduje w sprawach, dla których zostało zwołane.
6. Powiadomienie członków Klubu o terminach Zebrań zwyczajnych i nadzwyczajnych klubu odbywa się poprzez podanie do publicznej wiadomości stosownego ogłoszenia - w formie obwieszczeń i komunikatów wywieszonych na tablicy ogłoszeń w lokalu biurowym Zarządu Klubu oraz na osiedlowych kolumnach i tablicach ogłoszeniowych.

§18

1.Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
   1) uchwalanie programów działalności: sportowej, organizacyjnej i finansowej Klubu,
   2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
   3) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
   4) wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
   5) podejmowanie uchwał o zmianach i uzupełnieniach treści Statutu Klubu,
   6) podejmowanie uchwal o stowarzyszaniu się Klubu z innymi organizacjami i stowarzyszeniami sportowymi oraz p rozwiązaniu Klubu,
   7) ustalanie wysokości oraz trybu wnoszenia składek członkowskich,
   8) rozpatrywanie i rozstrzyganie wszelkich innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.
2. Walne Zebranie Klubu Jest prawomocne w pierwszym terminie, gdy uczestniczy w nim co najmniej 1/2 wszystkich członków Klubu uprawnionych do głosowania; w drugim terminie Walne Zebranie Klubu jest prawomocne niezależnie od ilości uczestników, pod warunkiem, że termin drugiego zebrania został podany w zawiadomieniu o Zebraniu.
3. W Walnym Zebraniu z głosem doradczym mogą brać udział osoby zaproszone przez Zarząd Klubu oraz upoważnieni przedstawiciele władz m. Szczecina i Zarządu Osiedla Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo.

§19

1.Zarząd Klubu składa się z 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu. Osoby wybrane w skład Zarządu Klubu wybierają spośród swego grona: Prezesa, Sekretarza i Skarbnika Klubu.
2.Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej jeden raz na 2 miesiące.
3.Dla ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa Klubu lub Sekretarza Klubu.

§20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:
1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
3) przygotowanie i uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych.
4) powoływanie i rozwiązywanie doradczych komisji problemowych,
5) przyjmowanie i wykreślanie członków Klubu,
6) zarządzanie majątkiem i prowadzenie gospodarki finansowej Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7) sporządzanie informacji i protokołów z posiedzeń Zarządu Klubu, i prowadzenie w imieniu Klubu korespondencji zewnętrznej.

§21

1.Członek Klubu może zostać zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu Klubu, jeśli:
   1) nie wykonuje lub uchyla się od wykonania powierzonych mu obowiązków z zakresu statutowej działalności Klubu,
   2) narusza ustalenia zapisane w Statucie Klubu.
2. Uchwała o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu Klubu jest podejmowana przez Zarząd Klubu większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 składu Zarządu uprawnionego do głosowania.
3. Usunięty z Zarządu Klubu lub zawieszony w czynnościach członek Klubu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały Zarządu Klubu o usunięciu go lub zawieszeniu.

§22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków-wybieranych przez Walne Zebranie Klubu. Komisja może obradować i podejmować rozstrzygnięcia przy udziale conajmniej 3 członków.
3. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie wolno łączyć z członkostwem Zarządu Klubu.
4. Komisja wybiera ze swego składu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Sekretarza Komisji Rewizyjnej.
5. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o swój regulamin, zatwierdzany przez Walne Zebranie Klubu.
6. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
   1) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
   2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w kontrolowanej działalności Klubu oraz określanie terminów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
   3)przedstawianie Walnemu Zebraniu sprawozdań z całokształtu pracy Komisji Rewizyjnej,
   4) stawianie na Walnym Zebraniu wniosku o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu,
   5) składanie zastrzeżeń wobec projektowanych uchwał, programów i innych postanowień Zarządu Klubu, jeśli zdaniem komisji rewizyjnej ich realizacja spowodować miałaby nieprawidłowości w działaniu klubu zastrzeżenia przekładane przez Komisję Rewizyjną nie są wiążące dla Zarządu Klubu, chyba że zostały przyjęte podjętą w stosownym trybie uchwałą Zarządu Klubu.
   6) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu Klubu w przypadku stwierdzenia działań Zarządu Klubu niezgodnych z prawem, bądź też Statutem Klubu, albo jego istotnymi interesami.

§23

1.Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu tej komisji jeżeli:
   1) nie wykonuje regulaminowych obowiązków członka Komisji Rewizyjnej
   2) działa niezgodnie ze statutem
   3) w sposób udowodniony utracił zaufanie Walnego Zebrania Klubu
2.Uchwałę w sprawie, o której mowa w § 22 ust. 1 podejmuje Walne Zebranie Klubu na pisemny i umotywowany wniosek co najmniej 1/10 ilości członków Klubu uprawnionych do głosowania.

§24

1. W przypadku powstania wakatu w składzie Zarządu Klubu lub Komisji Rewizyjnej skład tych władz Klubu może być uzupełniony spośród pełnoletnich członków Klubu. Liczba osób tak dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 ilości osób pochodzących z wyborów statutowych.
2. Powołanie osób w skład władz Klubu, o którym mowa w p. 1 winno podlegać zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zebranie. W przypadku braku takiego zatwierdzenia zarządza się wybory uzupełniające do w/w władz Klubu.


Rozdział 5. WYRÓŻNIENIA I KARY

§25

1.Za aktywny udział w realizacji statutowych zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia w postaci:
   1) pochwały na piśmie,
   2) wyróżnienia za godne reprezentowanie barw Klubu,
   3) przyznania honorowego członkostwa Klubu.
2.W razie naruszenia postanowień Statutu Klubu lub naruszenia uchwał władz Klubu członkowie Klubu podlegają następującym karom:
   1) upomnienie zwykłe,
   2) upomnienie z ostrzeżeniem,
   3) nagana,
   4) nagana z ostrzeżeniem,
   5) zawieszenie w prawach członkostwa Klubu na okres do 12 miesięcy,
   6) wykluczenie z Klubu.
3.Od uchwały Zarządu Klubu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie do 30 dni od daty powiadomienia o ukaraniu, mającego formę powiadomienia pisemnego, doręczonego ze skutkiem prawny członka Klubu zgłoszony Zarządowi. 4. Uchwała Walnego Zebrania w sprawie ukarania jest ostateczna.


Rozdział 6 MAJĄTEK I FINANSE KLUBU

§26

1. Majątek Klubu tworzą nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze Klubu składają się:
   1) składki wnoszone przez członków Klubu,
   2) darowizny i zapisy na rzecz Klubu,
   3) dotacje państwowe na zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji zlecone Klubowi,
   4) Dotacje od samorządu terytorialnego na zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji zlecone Klubowi
   5) Dochody z majątku Klubu,
   6) Dochody z działalności gospodarczej,
   7) Inne wpływy dozwolone prawem.

§27

Dla ważności oświadczeń w zakresie aktów woli Klubu, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw w imieniu Klubu wymagane są podpisy 2 osób spośród następujących 3 członków Zarządu Klubu: Prezesa, Sekretarza, Skarbnika albo podpisy 2 upoważnianych - na piśmie - przez Zarząd klubu członków Zarządu Klubu.


Rozdział 7. ZMIANY STATUTU KLUBU I ROZWIĄZANIE KLUBU

§28

Zmiany treści Statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu, podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 1/2 liczby członków Klubu uprawnionych do głosowania.

§29

1. Rozwiązanie klubu może nastąpić wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu, podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 1/2 liczby członków Klubu uprawnionych do głosowania; pisemny wniosek w tej sprawie zgłasza co najmniej 30% członków uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 określa:
   1) termin rozpoczęcia likwidacji Klubu,
   2) tryb likwidacji Klubu,
   3) cele na jakie będzie przeznaczony majątek Klubu.
3.Za realizację ustaleń, o których mowa w ust. 2 ponosi odpowiedzialność Zarząd Klubu.


Rozdział 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§30

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Reklama

Ostatnie spotkanie

Vielgovia SzczecinOKS Center MD Goleniów
Vielgovia Szczecin 1:4 OKS Center MD Goleniów
2016-11-20, 13:30:00
     

Kalendarium

17

12-2018

pon.

18

12-2018

wtorek

19

12-2018

środa

20

12-2018

czwartek

21

12-2018

piątek

22

12-2018

sobota

23

12-2018

niedziela

Wyniki

Ostatnia kolejka 13
KP Przecław 5:2 Zalew Stepnica
Hanza Goleniów 7:1 Orzeł Grzędzice
Zryw Kołbaskowo 2:8 Aquila Szczecin
Vielgovia Szczecin 1:4 OKS Center MD Goleniów
Znicz Niedźwiedź 0:3 Kasta Szczecin - Majowe
Arkonia II Szczecn 1:2 Wołczkowo - Bezrzecze
Sparta Skalin 0:5 Zjednoczeni Kobylanka

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 14

Statystyki drużyny

Ankiety

Brak aktywnych ankiet.

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

Zczuba.tv